Regulaminy

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SPOTKASZ MNIE NAD JEZIOREM”

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, wpisana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123127, REGON 630135117 (dalej zwana „Organizatorem”), działając pod marką Czwarta Strona.
 2. Konkurs „Spotkasz mnie nad jeziorem” trwa od 20 kwietnia 2024 r. do 26 maja 2024 r. 
 3. Warunki uczestnictwa w akcji:
 • Opublikowanie do dnia 26 maja 2024 r. na Instagramie zdjęcia lub rolki z książką Carley Fortune „Spotkasz mnie nad jeziorem” wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego warto sięgnąć po tę powieść (w formie mówionej lub pisanej – pełna dowolność). Do swojej publikacji koniecznie dodaj hashtag #spotkaszmnienadjeziorem.
 • Uczestnikiem akcji może zostać każda osoba dorosła, tj. osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W Konkursie zostaną nagrodzone trzy osoby. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne publikacje.

I miejsce nagroda główna – rower miejski z koszykiem i 10 dowolnie wybranych książek Czwartej Strony dostępnych na: https://czwartastrona.pl/

II miejsce: 10 dowolnie wybranych książek Czwartej Strony dostępnych na: https://czwartastrona.pl/

III miejsce: 5 dowolnie wybranych książek Czwartej Strony dostępnych na: https://czwartastrona.pl/

 1. Organizator akcji skontaktuje się z wybranymi osobami do dnia 3 czerwca 2024 r. poprzez wiadomości prywatne na Instagramie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane również w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Instagramowym @Czwarta Strona.
 2. Zwycięzca zobowiązuje się do podania danych korespondencyjnych niezbędnych do wysyłki nagrody oraz do wyboru książek do dnia 10 czerwca 2024 r.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy jest  Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych  odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych). Jest to niezbędna do wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za  pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
 6. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu;
 7. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki  podatkowe.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest  warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do  treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia  danych, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2.
 10. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
 • imię i nazwisko, nazwa i logotyp konta na Instagramie.
 1. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:
 • adres do korespondencji (do wysyłki egzemplarza finalnego).
 1. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz  Administratora, w tym: firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów  informatycznych Administratora, firma kurierska. Podmioty przetwarzają dane na podstawie  umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagram zostaną upublicznione w Internecie, a same  platformy wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i  opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony  danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie  przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
 2. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji wyżej określonych celów.
 3. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora  można znaleźć pod linkiem Polityka prywatności: https://wydajenamsie.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Koszt wysyłki nagród finalnych ponosi Organizator.
 5. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN „TAJEMNICZEJ AKCJI PATRONACKIEJ” 💫

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Wydawnictwa Poznańskiego Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, wpisana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123127, REGON 630135117 (dalej zwana „Organizatorem”), działając pod marką Czwarta Strona.
 2. „Tajemnicza akcja patronacka” trwa od 1 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r. 
 3. Warunki uczestnictwa w akcji:
  1. Prowadzenie konta na Instagramie związanego z tematyką książkową.
  2. Zgłoszenie do dnia 4 lutego 2024 r. chęci udziału w akcji w dedykowanym poście na Instagramie Czwarta Strona oraz krótkie jej uzasadnienie.
  3. Uczestnikiem akcji może zostać każda osoba dorosła, tj. osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Organizator akcji skontaktuje się z wybranymi kontami do dnia 6 lutego 2024 r., następnie prześle im PDF tajemniczej książki. W dalszej kolejności każda z tych osób będzie mogła do dnia 19 lutego 2024 r. zdecydować, czy chce objąć patronatem książkę. Chęć objęcia książki patronatem będzie wymagała załączenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i zgłaszam chęć objęcia patronatem podesłanej mi książki” oraz nadesłania logotypu do nadrukowania na rozkładówkę książki do dnia 19 lutego 2024 r.
 5. Potencjalni patroni zostaną wyłonieni na podstawie uzasadnienia wyrażonego w zgłoszeniu swojej kandydatury.
 6. Organizator zobowiązuje się do przesłania egzemplarza finalnego tajemniczej książki po otrzymaniu danych adresowych.
 7. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy jest  Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych  odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych). Jest to niezbędna do wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą.
 8. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za  pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
  1. w celu organizacji i przeprowadzenia akcji,
  2. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki  podatkowe.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest  warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji.
 11. Uczestnikom Akcji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do  treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia  danych, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2.
 12. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników Akcji nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 13. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
  1. imię i nazwisko, nazwa i logotyp konta na Instagramie.
 14. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:
  1. adres do korespondencji (do wysyłki egzemplarza finalnego).
 15. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz  Administratora, w tym: firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów  informatycznych Administratora, firma kurierska. Podmioty przetwarzają dane na podstawie  umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagram zostaną upublicznione w Internecie, a same  platformy wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i  opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony  danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie  przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
 16. Dane uczestników Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji wyżej określonych celów.
 17. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora  można znaleźć pod linkiem Polityka prywatności.
 18. Koszt wysyłki egzemplarzy finalnych ponosi Organizator.
 19. Udział w Akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Bestsellery